+48 796 469 291 Koszyk
Regulamin warsztatów stacjonarnychRegulamin sklepu

Regulamin sklepuNiniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego warsztaty.fimple.tv i jej subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.
Sprzedającym jest Fimple.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jędrzychowska 44C/1, 65-385 Zielona Góra, NIP 929-207-28-89, REGON 523066451, KRS 0000991098, (zwana dalej ,,Organizatorem” lub „Sprzedawcą” ).
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu +48 725 475 380, +48 796 469 291
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: warsztaty@fimple.tv

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy Warsztaty Fimple – serwis internetowy dostępny pod adresem www.warsztaty.fimple.tv za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.warsztaty.fimple.tv
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy Fimple prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Zakup biletu na warsztaty stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w warsztatach.
5. Fimple zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów ze względów organizacyjnych.

Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.warsztaty.fimple.tv są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący założy konto na stronie https://warsztaty.fimple.tv/zamowienie/ podczas dokonywania zamówienia lub przed dokonywaniem zamówienia, prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Kupujący otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.


Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się (gdy umowa dotyczy świadczenia usługi) od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Do pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał faktury zostanie wysłany do Klienta w formie plików PDF na wskazany adres e-mail. Klient powinien odesłać maila zwrotnego z zawartym skanem podpisanej faktury korygującej bądź maila zawierającego treść „potrwierdzam treść oraz otrzymanie faktur korygującej”. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


Warsztaty

1. Fimple zastrzega, że bilety, które mogą zostać anulowane, podlegać wymianie na inny produkt, zwrotowi lub przepisaniu na inną osobę lub kolejny termin tych samych warsztatów, to bilety pełnopłatne. Bilety zdobyte, wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być zwrócone, wymienione czy przepisane na inną osobę lub kolejny termin tych samych warsztatów. Jednocześnie Fimple zastrzega, że bilety zdobyte, wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być wymienione na gotówkę bądź inny produkt.
2. Anulowanie warsztatów: Anulowanie warsztatów po jego zakupie możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:
– bezpłatne anulowanie warsztatów oraz zwrot pełnej, wpłaconej kwoty możliwe jest do 14 dni od momentu zakupu,
– warsztaty podlegające anulowaniu to wyłącznie szkolenia pełnopłatne,
– anulowanie dopuszczalne jest wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem +48 725 475 380 lub drogą elektroniczną na adres warsztaty@fimple.tv,
– Dział Obsługi Klienta anuluje warsztaty i wyjaśni, na jakich zasadach zostaną zwrócone wpłacone pieniądze oraz z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.
Rozliczenie kwoty z tytułu anulowania warsztatów nastąpi indywidualnie po rozliczeniu kosztów poniesionych przez Fimple.
– warsztaty nie podlegają anulowaniu później niż 14 dni od momentu zakupu.
3. Przepisanie biletu na inną osobę: W przypadku zakupu biletu na warsztaty Klient ma prawo do przepisania biletu na warsztaty na inną osobę, z uwzględnieniem następujących punktów:
– w przypadku przepisania biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przepisanie jest bezpłatne
– w przypadku przepisania biletu na inną osobę po upływie 14 dni do warsztatów, Fimple zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 50 PLN.
– w przypadku nieprzepisania biletu na inną osobę i/lub niestawienia się na warsztatach w dniu ich rozpoczęcia zakupiony bilet przepada i nie ma możliwości przeniesienia biletu na inny termin warsztatów.
4. Zmiana terminu szkolenia przez Klienta / Przepisanie biletu na inny termin szkolenia. W przypadku zakupu biletu na warsztaty Klient ma prawo do jednorazowego przeniesienia biletu na warsztaty na kolejną edycję tych samych warsztatów za zgodą Fimple, z uwzględnieniem następujących punktów:
– w przypadku przeniesienia biletu nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, Fimple zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 100 PLN.
– w przypadku niestawienia się na warsztatach w dniu ich rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia biletu na inny termin warsztatów.
5. Terminarz szkoleń:
– Bieżący terminarz warsztatów dostępny jest na stronie: https://warsztaty.fimple.tv/ i jej podstronach.
– Fimple zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów ze względów logistycznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Fimple nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów przenoszenia biletu na kolejną edycję bądź do innej formy rekompensaty wobec Klienta.


Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: https://warsztaty.fimple.tv/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 23 lipca 2019 r., data ostatniej edycji regulaminu to 29.05.2021 r.

Masz pytania? Skorzystaj z okienka czatu w dolnym prawym rogu!